Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Plan og avtale om Kragerø Havnefront må forkastes!

14.11 2006 av Willy Nilsen

 

Advokat Johan Henrik Frøstrup har på vegne av en rekke aktører i saken om Kragerø Havnefront advart mot å utsette saken. Hans råd er entydig: Både reguleringsplan og utbyggingsavtale må forkastes!

 


Politikerne må forkaste både regu-
leringsplan og utbyggingsavtale,
mener advokat Johan Henrik
Frøstrup. (Bildet er fra en befaring)
Frøstrup representerer Fossen Trelast, Wiig Eiendom, Andølingen vel, Parkveien vel, Tollboden restaurant, Jean Aase, Sverre Okkenhaug, Sylvia King og Ulf Hamran.  Alle har på forskjellig vis merkert sin motstand mot de foreliggende planene  og mot forslaget til utbyggingsavtale.

Frøstrup skriver blant annet at forslaget utbyggingsavtale ikke inneholder innrømmelser i forhold til protester som er sendt inn angående Fossen Trelast.


"Store økonomiske konsekvenser for kommunen"

Han tar for seg saken punkt for punkt, og understreker at de økonomiske konsekvensene for Kragerø kommune kan bli meget store og uoversiktlige.  Han skriver blant annet: "I realiteten vil Kragerø Utvikling få de mest verdifulle tomtearealene i Kragerø svært rimelig, antagelig vederlagsfritt."  Og videre: "Utbygger kan beregne seg full fortjeneste for kostnader med opparbeidelse av infrastruktur uten at disse arbeidene er lagt ut på anbud."

Frøstrup mener videre at forholdet til havnevesenet er uavklart, og han minner om at havnevesenet har krav på hele omsetningsverdien av arealene uten fradrag for kostnader til infrastruktur.  Dette kan bety et millionansvar for kommunen overfor havnevesenet.


"En omgåelse av regelverket"

Frøstrup skriver også at utbyggingsavtalen er en omgåelse av regelverket for offentlige anskaffelser og en omgåelse av EØS-avtalen.  Han skriver også: " Det er  også forbudt for en kommune å inngå avtale om at utbyggere som erverver offentlig tomtegrunn kan utføre infra- og servicestrukturarbeider selv." Her viser han til dom som er avsagt i EF-domstolen 12. juni 2001.

Men ikke nok med det. Frøstrup skriver også at utbyggingsavtalen vil være ugyldig fordi den går ut over plan og bygningslovens formål. "Avtalen sikrer profitthensyn på bekostning av samfunnsnyttige formål som plan- og bygingsloven skal beskytte."

Når det gjelder krav om konsekvensanalyse har både Kragerø kommune og utbygger ment at dette ikke er nødvendig ettersom de nye regelene ikke trådte i kraft før i 2005. Frøstrup viser til at nyetablering av havner og havneanlegg er underlagt krav om konsekvensutreding også i loven fra 1999.

Når det gjelder Byggmakker Fossen og Brødrene Wiig konkluderer Frøstrup med at opprinnelig vedtak ikke er fulgt opp av utbygger, og at et brev fra Kragerø Utvikling om å inngå forhandlinger igjen er helt uten verdi, blant annet fordi forhandlinger ikke forplikter Kragerø Utvikling til å betale noe.


Advarer mot mellomløsning

Frøstrup er kjent med at det er en gryende misnøye blant politikerne angående utbyggingsavtalen. - Spørsmålet er da om kommunen likevel bør vedta reguleringsplanen, skriver han.
Advokaten advarer mot en slik mellomløsning fordi plan og avtale henger så nøye sammen.


"Gamle Kragerø by blir bygget inn"

"Reguleringsforslaget bærer sterkt preg av utviklingsavtalen med tilrettelegging for maksimal fortjeneste for utbyggerne med intens boligbygging mot havnefronten. Gamle Kragerø by blir bygget inn og mister sin identitet. Reguleringsplanen legger ikke til rette for nåværende næringsvirksomhet og arbeidsplasser i sentrum.  Kragerø Utvikling har misligholdt forpliktelsen i utviklingsavtalen til å gjøre grundige undersøkelser for hva markedet etterspør vedrørende næring/handel, boliger og offentlige formål i området. Reguleringsplanen er dessuten i strid med sentrumsplanen på mange felt.  Det vil derfor under alle omstendigheter bli nødvendig å gjennomgå planforslaget på nytt dersom kommunen sier nei til utbyggingsavtalen.


"Utsettelse er uheldig, stem ned forslagene!""

Frøstrup er kjent med forslaget om å utsette saken i formannskapet og kommunestyret. Han mener dette er uheldig og egnet til å skape ny usikkerhet.  "Det vil kun ha som konsekvens at Kragerø Utvikling og administrasjonen pynter litt på noen detaljer og deretter presenterer forslaget som nytt og endret. Byen og kommunen trenger nå ro til til å planlegge byutviklingen på fritt grunnlag. De folkevalgte må bruke den myndigheten de er satt til å utøve og stemme ned forslaget til reguleringsplan og utybyggingsavtale."


"Kommunen står fritt"

Frøstrup er ikke i tvil om at kommunen fritt kan forkaste både reguleringsplan og utbyggingsavtale uten ansvar for kommunen.  For reguleringsplanen er dette selvsagt, skriver han, men etter hans oppfatning gjelder det også for utbyggingsavtalen fordi intensjonsavtalen er vesentlig endret og at det fremgår at avtalen kan sies opp av kommunen uten nærmere begrunnelse helt frem til det eventuelt inngås en utbyggingsavtale.

Til sist skriver Frøstrup at det kan reises begrunnet spørsmål onm utviklinsgavtalen i det hele tatt har vært gyldig.

Hovedutvalg for samfunn gikk i torsdagens møte inn for utsettelse av saken. Formannskapet skal behandle saken tirsdag 14. november.


 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Fra Kragerø
Dato:Torsdag 22. mars Kl: 18:14

Enig med det student sier her for en stund siden. Her i by`n er de pina dø redd for litt konkurranse. Vet om mange som reiser til Porsgrunn/Skien f.eks. for å handle. Folk reiser til sentrer osv. Jeg tror det ville vært bedre for byen vår om folk handlet på et senter på Kalstad, enn på et av alle de andre senterene i våre nabokommuner. Redd for at sentrum dør ut? Det tror jeg ikke. Folk liker å gå i by`n. Få kjeder som Dressmann, Cubus osv til Kalstad, og la de butikkene som er i by`n være der. Lag gjerne et parkanlegg i Kirkebukta. Det hadde vært deilig å ha et "naturområde" så nært sentrum. Slik er det i en mengde andre byer. Men her i Kragerø er de så redde for litt utvikling at jeg ikke har sett på maken. Noen må jo alltid protestere.

Av: glem ikke Kirkebukta!
Dato:Mandag 22. januar Kl: 09:51

Man snakker om at Kirkebukta likevel kan komme til å skulle behandles i februar. Pass på at ikke saken bare seiler opp på oppsiden og vedtas før vi vet ordet av det! Her diskuteres Skrubbodden, og Havnebassenget og Kirkebukta glemmes: Og enda er det er nå det gjelder!
Hvor er Kragerø Bys Venner når det gjelder Kirkebukta???
Vi har ennå ikke hørt hva kommunen skal gjøre for å skaffe til veie kroner og øre mht deres plikt til å erstatte Havnekassa de verdiene som tas ut .. Jeg forstår ikke at kommunen tør hvis de tør.
Dessuten forstår jeg ingenting hvis ikke rådmannen nøye omtaler de økonomiske konsekvensene vedtaket får nettopp vis a vis Havnevesenet.

Av: Patriot
Dato:Tirsdag 14. november Kl: 21:09

Det begynte nok helt feil den gangen i 2001, eller når det var. Men husk at kommunen var så å si bankerott, og det var ikke penger til noe som helst. Derfor måtte man invitere pengesterke folk utenfra.

Av: Forvirret
Dato:Tirsdag 14. november Kl: 21:07

Det er bra det går mot utsettelse. Jeg synes uttalelsene fra advokat Frøstrup virker troverdige, og det samme gjør innlegget fra Harald Nilsen. Men hokken ska en goblonke tell?
Er glad jeg ikke er politiker akkurat nå, gitt!

Av: Advokat Johan Henrik Frøstrup
Dato:Tirsdag 14. november Kl: 09:28

Jeg har lest Harald Nilsens innlegg. Han sier arbeidene med infrastruktur skal legges ut på anbud. Det er ikke det som står i avtaleforslaget. I pkt. 7.2 heter det øverst "Senest innen 6 mnd. etter at utbygger har igangsatt utbygging av infastuktur i området skal....." Altså er det forutsatt at KU skal ha ansvaret for utbygging av infrastukturen. Og i avtaleforslagets pkt. 7.11 heter det: "Alle tjenester som skal kjøpes inn i forbindelse med infrastrukturarbeider skal kjøpes inn i konkurranse/alt. reflektere markedspris." Med andre ord kan Kragerø Utvikling velge takst i stedet for anbud. Og under ingen omstendigheter får kommunen kontroll over anbudsprosessen. Heller ikke er det forutsatt at lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Det er disse forhold jeg mener er lovstridige og i strid med EØS-avtalen.

Budsjettene i vedlegg 2 er kun budsjetter, ikke endelige prisfastsettelser.

Etter utviklingsavtalens pkt. 4 skal det forestas markedsundersøkelser "i området", ikke bare generelle markedsundersøkelser. Jeg er ukjent med at slike lokale markedsundersøkelser foreligger og er offentliggjort.

Advokatfirmaet Føyen har kun pekt på noen mindre uklarheter i avtaleforslaget. Advokatfirmaet har ikke vurdert lov om offentlige anskaffelser og om avtalen vil være i strid med EØS-avtalen. Advokatfirmaet har heller ikke vurdert om en så omfattende utbyggingsavtale vil være i strid med Plan og bygningsloven. Av betydelig større interesse er uttalelsen fra Havnevesenets juridiske rådgiver Ørn Grahm. Han var tidligere ansatt i Fiskeridepartementet og var med under utarbeidelsen av nåværende havnelov. Han peker på en god del farer ved avtaleforslaget. Han skriver som meg at alle verdiene i havneområdene skal tilfalle havnevesenet og ikke komunen.

Av: Student
Dato:Mandag 13. november Kl: 20:06

Så vidt jeg har fått med meg er det utbyggingsavtale og reguleringsplan det er snakk om nå. Hvordan det vil se ut, er vel noe som kommer på et senere tidspunkt uansett.

At KU vil tjene penger på et prosjekt som dette er jo en selvfølgelighet, det er ingen seriøse firmaer som driver med veldedighet heller!

Jeg vil gjerne vise til flotte områder som kan sammenlignes med hvordan jeg ser for meg Kirkebukta i fremtiden. Se på hva de har klart på Valle, og på fiskebrygga i Kristiansand som fantastiske eksempler på byutvikling i stil med lokal og tradisjonsrik byggeskikk.

Av: Punctum
Dato:Mandag 13. november Kl: 18:48

Jeg har ingen tro på at dette er en negativ henvendelse. Snarere tvert i mot. Fler av oss bør tenke grundig gjennom utbyggingen av Kragerø\'s havnefront og Kirkebukta. Fordi det har skjedd så mange ganger at en slik utbygging fører til at stedet får en helt annen identitet enn innbyggerne ble forespeilt. Har jeg noen med meg, når jeg mener at Kragerø skal utvikles med stil? Altså, byen er kjent for sin særegne arkitektur, med trehusene strødd tilsynelatende tilfeldig rundt på kollene? Faktisk kjenner jeg mange som mener at Kragerø er mer sørlandsk enn Sørlandets egne byer. Bør vi ikke da være svært grundige i planene som vi nå står foran? At det i tillegg viser seg at KU kan få fordelaktive konsekvenser ut av dette, gjør jo utviklingen litt besk.

Forøvrig kan jeg ikke forestille meg at noen i byen er så engstelig for konkurranse. Og i hvertfall ikke Tollbodens innehaver. Et slikt sted er ikke mulig å konkurrere med uannsett.

Jeg tror jeg skal melde meg inn i overnevnte opposisjonsforening, rett og slett fordi jeg bryr meg veldig mye om Kragerø. Den bør utvikles slik at den er \"gammeldags\" men med moderne innhold.

Av: Student 2
Dato:Mandag 13. november Kl: 10:21

Jeg er helt enig med det Student sier.
Ethvert forsøk på å få til noe i en fin liten by, blir overkjørt av høylytte protester fra den samme gjengen. Det er klart at eksempelvis Tollboden er livredde for å få konkurranse.. Forståelig, men ikke grunn nok til å klage på alle inngrep i Kragerø Sentrum. Jeg skal være raus nok til også å si at jeg ser at Fossens beliggenhet er veldig sentral, og at jeg skjønner at ikke de vil flytte. Men så vidt meg er bekjent er de vel tilbudt gode lokaler til detaljhandel, og også til trevarehandel på en mer hensiktsmessig plassering. For det er jo ingen hemmelighet at plasseringen er fryktelig tungvinn i forhold til å drive en moderne trevarehandel. Dårlig med bryggeplass, parkeringsplass og skaper masse tungtrafikk midt i byen. Nok sagt om det.
Jeg vil bare oppfordre folk til å LESE utbyggingsavtalen og reguleringsbestemmelsene, ikke bare hive seg på andres meninger. Det er klart at en advokat som representerer \"opposisjonen\", vil dømme disse avtalene nord og ned. Det samme gjelder forøvrig utvikler, som har sitt synspunkt på saken.

Mitt håp er at Kragerø blir en by som vi kan være stolte av. Som oser av initiativ og vekstønske. KU skal ha honnør for å prøve å ta Kragerø videre til det neste nivået, og også for den tolmodigheten de har utvist i forhold til \"protestgjengen\".

For en utflytter er det flaut å se på den negativiteten og skepsisen det er til byutviklingen, samtidig som alle klager på at det er en spøkelsesby om vinteren og at ingenting skjer med byen.

Frister lite å flytte hjem igjen. Desverre...

Av: Student
Dato:Mandag 13. november Kl: 00:40

Jeg er interresert i hva personene som kommer med de samme protestene gang på gang, bare bare med forskjellige talspersoner, egentlig vil med området i Kirkebukta. Og for den saks skyld med Kragerø by i fremtiden?

Denne byen er gjennomsyret med personer som er livredd for konkurranse, og som ikke klarer å innse at Kragerø faktisk kan bli et handelssentrum for våre nærliggende kommuner. Personer fra Drangedal, Gjerstad og Risør kan kanskje finne på å reise til Kragerø på vinteren også! Ikke bare for å kikke på den fine bebyggelsen, men for å oppleve gode resturanter og bruke penger i handlegater med yrende liv i et maritimt miljø.

Det frister ikke akkurat å flytte hjem igjen, når holdningen til utviklingen av Kragerø er så negativ som den er i dag.

Av: Harald Nilsen
Dato:Søndag 12. november Kl: 19:26

Motstanderne av reguleringsplan og utbyggingsavtale vedr. Kragerø Havnefront har engasjert advokat Frøstrup til å fremføre sine argumenter. Argumentene er de samme som tidligere, men blir ikke mer troverdig av den grunn når det fortsatt femføres faktiske feil.
Litt for liten plass til å kommentere alt, men her er et par:
1.Hverken KU eller noen av eierselskapene - Kruse Smith inkludert - utfører arbeider som kommer inn under kategorien \"infrastrukturarbeider\". Disse skal ut på anbud og kvalitetene i fellesområdene og på tekniske anlegg skal bestemmes i samråd med kommunen.
2. KU har utarbeidet et \"vedlegg 5\" til avtalen som anbefales lest. Det er utarbeidet foreløpig budsjett som er presentert kommunen, og det anbefales at det studeres hvordan inntektssiden til kommunen beregnes -ikke bare kostnadssiden.Dette er avgjørende for å forstå hvordan regnemodellen er bygget opp. Det ville være interessant å se adv. Frøstrups klienters regnestykke presentert i full offentlighet (som KU gjør) når det hevdes at KU kan få de mest verdifulle områdene vederlagsfritt. KU\'s regnestykker viser noe annet.
Utfordringen er gitt!
3.Det ER gjennomført maked/næring/handelsundersøkelser slik som beskrevet i utviklingsavtalens pkt.4.
4..Advokatfirma Føyen har utarbeidet et notat for Kragerø kommunen som drøfter andre punkter i avtalen, og nær sagt som vanlig - er advokatene svært så uenige. Dette notatet kom først 08.11.06 og etter at den fremforhandlede utbyggingsavtalen ble sendt ut til politisk behandling. KU har absolutt ingenting imot at folk flest skal kunne sette seg inn i hva en slik avtale kan få av konsekvenser, og ikke minst hvilke muligheter den gir til en helhetsløsning mht. strandpromenade, grøntanlegg,byrom, belysning osv i de områdene \"ingen eier\" men som kommunen skal overta etter utbygging. Kommentarene fra advokatfirma Føyen skal innarbeides i den endelige avtaleteksten, og dette blir ikke klart før tidligst tirsdag 14.11.06. Av den grunn har KU 09.11.06 tilskrevet Kragerø kommune, og anbefalt at den politiske behandlingen utsettes.
Dette for å sikre politikerne bred og grundig informasjon i en så viktig sak.
At motstanderne ikke ønsker dette, sier vel det meste.

Av: Også Tangen
Dato:Søndag 12. november Kl: 10:43

Det er mye kjennskap og vennskap i en liten by. De som skal bestemme i denne saken må se bort fra dette, og ta et standpunkt på vegne av lokalsamfunnet!

Av: Tangen-beboer
Dato:Søndag 12. november Kl: 10:36

Endelig en uttalelse som oser av troverdighet (selv om advokaten representerer en av partene i saken om havnefronten). Kommunen må i det minste dobbelsjekke alt Frøstrup tar opp, ellers kan det gå veldig galt!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS