Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Protesterer mot planene på Skrubbodden

01.04 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Utsikt og høyder på bygg står sentralt i to brev til kommunen i anledning reguleringsplanen for Skrubbodden (Naper-området).

 

Mens modellen viser et hotellbygg i en etasje, vises det i brevene til at planen nå tar utgangspunkt i et bygg som rager ni meter over kote to. Fri sikt var et hovedpoeng da kommunestyeret behandlet saken, og man tok i noen grad hensyn til beborne på Vistiteroden. Mn det er også andre i nabolaget som mener at sikten blir sterkt redusert.Fra sakbeskrivelsen: 40 helårsboliger og 110 fritidsboliger og såkalte "sale- and leasebackleiligheter" er planlagt på Naper-området ved Smedsbukta (Skrubbodden).


Det går mot utbygging ved
Smedsbukta.


Utbyggingen er en viktig del av Napers etablering på Fikkjebakke (Kragerø Næringspark).  Det er inngått salgsavtale for området ved Smedsbukta, og gevinsten av dette salget blir lagt inn i trykkeribedriften i Sannidal.

Vedtaket i kommunestyret innebærer at det innenfor planområdet tillates det bl.a. bygget :
40 helårsboliger,  80 fritidsboliger (65 dersom sale- and leasbackleiligheter forblir 45 stk.)  og 45 sale- and leasbackleiligheter (30 dersom fritidsboliger forblir 80 stk.)

Sale- and leasbackleilighetene er en del av næringsvirksomheten i området, og kan derfor ikke videreselges som annet, for eksempel fritidsboliger. Det må for disse leilighetene opprettes en kontrakt som forplikter eier til å inngå utleieavtale av leiligheten til et driftsselskap. I kontrakten må det presiseres at "privat bruk" av leiligheten begrenses til en bestemt periode. Plikten til å leie ut må tinglyses på leiligheten.


Slik har arkitekt Niels Torp tenkt
bebyggelsen ved Smedsbukta.
Det må tas konkret stilling til rekkefølgebestemmelser i utbyggingen av byggeområdene  innenfor planen. Helårsboliger, fritidsboliger, brygger og infrastruktur må bygges ut samtidig,


Adkomst til skolesenteret er vist på plankartet  og må tilknyttes mot Langjordet. Denne adkomsten må utbedres ytterligere som gangvei for allmenn ferdsel. Dette må nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

Parkeringsbehovet for området må i sin helhet dekkes innenfor planområdet i henhold til kommunens vedtatte normer. Dette må nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

 Det er et vilkår at nåværende båtplasser som har etablerte utleieavtaler blir videreført eller får annen og tilfresstillende erstatning andre steder. Dette må avtalefestes og nedfelles i reguleringsbestemmelsene.


Utbyggingsområdet og bebyggelsen
omkring.
Båtplasser for eksterne brukere må også tilbys biloppstillingsplasser på land innenfor planområdet i henhold til kommunens praksis på minimum 50 % av antall båtplasser.

Men dette må ikke føre til at omfanget av planen reduseres.

Eksisterende landfester for beboere på Furuholmen og Tåtøy som blir borte, må søkes erstattet i området.

Før tiltak i form av graving og utfyllinger i sjøen foretas må det innhentes nødvendige analyser om eventuelle forurensinger i grunnen. På bakgrunn av analyseresultatene vil de ønskede tiltakene bli vurdert om kan tillates etter forurensingsloven.

Grøntområdene i området bør i størst mulig grad også kunne ha allmenn benyttelse.

Etter planen skal Napes nye trykkeri være i drift fra august, og hele flytteprosessen skal være gjennomført i løpet av inneværende år. Det betyr at riving av eksisterende bygninger og  start på byggeprosjektet kan skje i 2007 dersom alle formaliteter er i orden. 

 
 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Ingen kommentarer skrevet ennå

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS