Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Vil ha boligbygging ved Seteren på Valberghalvøya

10.03 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Grunneierne av området ved Seteren ønsker boligutbygging på eiendommen. Det fremgår av en innsigelse til kommunedelplanen for Valberghalvøya som er sendt kommunen. Det vil bli lagt til rette for gode veiløsninger.

 

Det har også kommet en innsigelse mot planen når det gjelder veiløsningen med bom i Almedalen.

Fra tidligere artikkel:

Statens vegvesen har ingen direkte innvendinger mot reguleringsplanen for Valberghalvøya, men viser til hvordan de ulike alternativer for broforbindelse vil innvirke på veisystemet i området.


Flyfoto av Valberg: Reidar Braatø.
De folkevalgte har hatt få  innvendinger mot Valberg-planen til nå.

Det går mot bru fra Gromstad, boliger, næringsutvikling og friområder.Det var planlagt folkemøte om Valberg-planene i slutten av februar, men dette er utsatt. I det store og hele er det politiske miljøet svært positivt innstilt.  Spørsmålet om en bru fra Gromstad til det gamle bruddet skal bygges slik at seilbåter kan komme inn til Hestøya, vil sikkert komme opp i det videre arbeidet.
Når det gjelder fremtiden for veggen mellom steinbruddet og Bærøfjorden sa Arnfinn Jensen (SV) i formannskapet at han selvsagt kunne være med på å vurdere om den skal beholdes om 30 år, når konsesjonstiden er over.Planen åpner for blant annet ny bru fra Gromstad, 100 nye eneboliger, barnehage, ny infrastruktur og utvidelse av Lovisenberg camping.

 


Ny bro er planlagt fra Gromstad til
det gamle bruddet.


I  reguleringsplanen er det lagt inn broforbindelse mellom Gromstad og det tidligere bruddet som blir den nye adkomsten til Valberghalvøya. Det er lagt opp til et spleiselag mellom de ulike interessentene for å få finansiert vei- og broprosjektet.

Store utbyggingsplaner


Fra saksfremstillingen:
Bakgrunnen for vedtaket om å lage en kommunedelplan var at Valberghalvøya generelt hadde fokus rettet mot nye store utbyggingsplaner som Bergsvikutbyggingen med 100 nye eneboliger og barnehage, utvidelse av Lovisenberg campingplass og omregulering av Franzefoss-eiendommen.

I tillegg driver NCC stor råstoffutvinning med transportbehov både over land og til vanns. Dette til sammen medfører at veinettet på Valberghalvøya er svært belastet, og at behovet for å forbedre eller finne alternative veiløsninger nærmest er prekært. I denne forbindelsen ble det forsøkt å finne løsninger for å utbedre Lovisenbergveien i nåværende trasé med bl.a. fortau/gs-vei, men det viste seg at dette ikke lar seg

gjennomføre. I den vedtatte arealdel er det derfor lagt inn en omdiskutert veitrasé over Lindtvedt og en trasé i bro over Kilenfjorden ved Valberg. Dette skal nå vurderes nærmere i denne kommunedelsplanen.

Veiproblemet må løses

De nevnte utbyggingsplanene på Bergsvik, Lovisenberg campingplass og Franzefoss kan ikke gjennomføres som planlagt før veiproblematikken er løst gjennom denne kommunedelsplanen. Den stadig økende tungtransporten over den gamle demningen ved Valbergtjenna har også nådd sitt metningspunkt for lenge siden. I tillegg til de trafikale konfliktene på Valberghalvøya er det store rekreasjonsinteresser og naturvernområder som kan være ganske sårbare for ytterligere utbygginger. Friluftsområdet rundt Berg- Kragerø Museum likeså.

Innenfor dette området gjelder fortsatt reguleringsplanene for Langetangen Nedre og Bergsvik/Budalen. Reguleringsplanen for Lovisenberg Camping er under utarbeidelse og vil gjelde innenfor vist området når planen er ferdigbehandlet. Området som i planen er vist som Steinbrudd har i ubegrenset tid rettigheter til denne driften så lenge dette er drivverdig. Berg-eiendommen er i planen vist som offentlig område, museum og friområde. Dette blir videreført. De uregulerte boligområdene i Østlandgrenda, Østland, Lindtvedt, Solbergveien, langs RV 38 og Malmhella videreføres i henhold til kommunens gjeldende arealplan. Likeledes gjelder dette også all bebyggelse innenfor planens LNF områder. Båndlagte områder for naturvern og kulturminner videreføres som i gjeldende arealplan. En av målsettingene med dette planarbeidet var blant annet å se på veiforholdene på Valberghalvøya i tilknytning til riksveiforbindelsen. Det er nå en kjensgjerning at eksisterende vei over Hestøya på det nærmeste er overbelastet og svært trafikkfarlig. Foreslåtte utbedringsforslag på denne veien har vist seg veldig kostnadskrevende og likevel lite gunstige i og med at veien går gjennom gammel og trang boligbebyggelse både på Hestøya og Kilen. Alternative veiløsninger har derfor blitt lansert og ønsket ytterligere vurdert.

Randsonen skal bevares, men hvor lenge?


Fjellsiden mot Bærøyfjorden skal så lenge det er steinbrudd på Valberg bevares som en beskyttende randsone mellom fjorden og bruddet. Etter at bruddvirksomheten er avsluttet, om mange år, kan det nærmere vurderes som et ledd i arbeidet med etterbruken av bruddområdet og som allerede nå bør tilrettelegges, om det er fornuftig å innlemme også denne fjellsiden i disse vurderingene.

Lovisenberg gård gis anledning til å bruksendre låvebygningen til utleieleiligheter og værelser på premisser som harmonerer med vernestatusen for gårdsbebyggelsen. Likeledes oppføring av nytt garasjebygg og verksted på samme premisser.

Lindtvedtveien 2 kan fremme reguleringsplan for eiendommen for en moderat utbygging og uten at allmennheten utestenges fra strandsonen. Utnyttelsesgraden må være i harmoni med omgivelsene og ikke virke overdrevet og voldsom. Statens vegvesens krav til avstander og støy må følges.


Turisme og rekreasjon på Sanssouci

Sanssouci-eiendommen tillates i moderat grad videreutviklet med nye boliger knyttet opp til eksisterende boligområder. Nytt næringsområde med vekt på turisme og rekreasjon tillates men uten at det kan bygges hytter for salg. Nåværende bryggeanlegg og tilhørende parkeringsanlegg ved Hellefjorden kan utvides. Dette må hjemles i reguleringsplan i henhold tilinnsendt planskisse.
Veivesenet påpeker at man ved en utvikling av Sanssouci benytter etablerte avkjøringer til riksveien. Detaljer om, dette må avklares i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Kilen-boer
Dato:Onsdag 8. februar Kl: 12:23

Denne planen dreier seg da ikke bare om turisme! Her er det først og fremst boliger og næring. Og kanskje vi endelig kan få orden på trafikkaoset over Hestøya. En super plan for Kragerø og for sentrum.

Av: 2006
Dato:Tirsdag 7. februar Kl: 23:33

Nå må Kragerøkommune snart ta skjeen i en annen hånd, er det bare turisme vi skal ha her i kommunen.
Nå er det snart på tide og prøve å skape noen arbeidsplasser.
Er det meningen at det kun skal handle om turisme i den byen her.Hvis ikke må innbyggerne begyne å ete turistene skal en holde seg i live,eller må vi flytte ut av kommunen er det politikerne vil.
Nå er det snart ikke flere plasser som ikke er utprøvd bebygd for turistene det er ikke alle som er snekkere eller murere, vi andre må også ha en jobb å gå til skal en holde julene i gang.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS