Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Rådmannen vil fortsatt bygge om gamle Levang skole

22.02 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert:Mot en stemme (Ellef Ellegård, Frp) utsatte formannskapet saken om å bygge om gamle Levang skole til sosialboliger. Tirsdag får formannskapet saken til behandling på nytt. Innstillingen er den samme.

 

Rådmannen  foreslår å bygge om gamle Levang skole til to boenheter for sosialklienter med finansiering
fra investering i skole med kr 1,2 mill kr.  Men flertallet i formannskapet ville utsette saken for å undersøke eierforholdet nærmere. Nå kommer saken opp igjen, uten at innstillingen er endret. Det innebærer at man fra komunens side er sikre i sin sak om at både huset og eiendommen tilhører kommunen.
Pengene til ombyggingen skal hentes fra skolebudsjettet, og dette fikk flere av representantene i formannskapet til å reagere. Preben Hegland (H) mente det var utidig av rådmannen på denne måten å gå imot vedtaket i desember om skolesatsingen. - Det blir å sette skole opp mot en sosialsak, og det blir galt, sa han.
Mette Ofstad foreslo utsettelse, blant annet på bakgrunn av usikkerhet om eiendomsforholdet. Hun mente også at kretsen bør være med i en dialog om bruken av den gamle skolen. Det samme mente Arnfinn Jensen, som også mente at man i stedet for å bygge om skolen burde se på muligheten til å bygge nye sosialboliger ved siden av skolebygget. Kommunen eier nemlig åtte mål på dette stedet.
Rådmannnen undestreket at det er et prekært behov for boliger for mennesker med dårlig boevne, og at det ikke er enkelt å få tak i leiligheter på det åpne markedet.

Fra saksbeskrivelsen:
Enhet for sosiale tjenester har som et av sine mål å finne alternative boliger for bostedsløse. Det er nevnt i Økonomiplanen at en skal arbeide aktivt for å avhjelpe boligmangelen for vanskeligstilte. Sosialtjenesten disponerer 4, 2 roms leiligheter i Gaupelia på Helle til dette formålet. Det har ikke vært utskiftning i de siste 3 år. Det betyr at sosialtjenesten pr. d.d. ikke har noe tilbud til denne gruppen, og at en derfor er helt avhengig av et svingende privat leiemarked. Pr. d.d. er det 5 bostedsløse i Kragerø, 3 av disse er i institusjon, og trenger et botilbud når de skrives ut. Det bør også nevnes at antallet kommunale boliger til vanskeligstilte, er lavt i forhold til hva det er i sammenlignbare kommuner.

Våren 2005 tok Enhet for sosiale tjenester i bruk leiligheten i gamle Levang skole til bruk for to av sine brukere. Leieforholdet måtte opphøre etter kort tid på grunn av vannforsyning og sanitære forhold i bygget.

I rådmannens budsjettforslag for 2006 ble det lagt frem et forslag om å bygge om Levang gamle skole til to boenheter for kr 600 000,- med enkel oppussing. Investeringen ble i kommunestyrets budsjettvedtak lagt til investering i skole. Av hensyn til boligmangelen for bostedsløse og retningslinjer fra Fylkesmannen fremmes saken nå på nytt.

Levang skole ble erstattet av Levangsheia skole i 1970, og har siden den gang vært i bruk som bibliotek, vært brukt til søndagsskole, sanitetsforening, valglokale, og andre tilsvarende aktiviteter, dog noe mindre i senere tid. Det har fra Kragerø kommunes side, og senest i 1998, vært et ønske om å selge gamle Levang skole, men av hensyn til protester fra nærmiljøet, leietaker, eiendommens verdi, og et ønske fra kommunens side om en plan for kommunens eiendomsforvaltning ble saken utsatt. Leiligheten i huset har vært utleid helt frem til april 2005.

I forbindelse med at leiligheten i bygget ble stående tom har kommunens sosialtjeneste hatt et ønske om å leie ut huset til sine brukere. I denne forbindelse må huset pusses opp. I rådmannens budsjettforslag for 2006 ble det lagt frem et forslag om å bygge om Levang gamle skole til to boenheter for kr 600 000,- med enkel oppussing. Ved nærmere vurdering, og i samarbeid med

Enhet for Sosiale tjenester har administrasjonen kommet frem til at det vil være hensiktsmessig å utføre noe mer vedlikeholdsarbeid, og å velge kvalitetsmessig bedre løsninger av hensyn til fremtidig vedlikehold.

Huset er tømmerhus fra 1871, og har et stort vedlikeholdsmessig etterslep. Det viser seg ved nærmere vurdering at husets vannforsyning, og kloakkforhold ikke kan benyttes. Hvilket betyr at det må bores et nytt borehull, legges nye rør for vannforsyning, og vurderes annen løsning for toalettforhold. Samtidig bør huset totalrehabiliteres dersom man ønsker å benytte huset som bolig.

Dette er nå kostnadsestimert til ca 1,2 mill kr for to boenheter.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: En gammel elev.
Dato:Onsdag 15. februar Kl: 20:44

Her hører vi att skolebudsjettet er så elendig att skoler må nedlegges på øyene, men å ta 1,2mill fra skolene for å bygge sosialboliger for er vist ok. Hva slags politikk er det? Det hører vel hjemme i et helt annet budsjett.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS