Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Ny rapport: Lite å spare på å legge ned øyskolene!

15.12 2005 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: De reelle besparelsene ved å legge ned skolene på Tåtøy og Skåtøy er mye mindre enn det som forslaget om nedleggelse bygger på.

 

Det fremkommer klart i en forskningsrapport som ble lagt frem i formiddag!


Evy Ellingård har engasjert seg
sterkt på vegne av øyskolene.
Håkon Andrè Berg May Camilla Bruun Sørensen  i NHHS Consulting AS har utført undersøkelsen. De skriver dette i sin rapport: De  beregningene vi har fått oversendt, som er gjort av skolesjefen i Kragerø, må sies å gi et svært forenklet bilde av sakens faktiske forhold.
Og videre: - Totalt sett viser våre beregninger at en nedleggelse vil føre til en besparelse på kroner 622 000. Da har vi ikke tatt hensyn til kostnader ved fraflytting, økte administrasjonskostnader, engangskostnader ved arbeidsledighet og omstillingskostnader for administrasjonen. Eventuelle  nyinvesteringer som følge av økning i elevtall ved andre skoler er heller ikke tatt med.


Rapporten viser at det er mye
mindre å spare enn det man har
gått ut fra i saken om
skolestrukturen.
Objektivt ståsted

Her er utdrag fra rapporten: "NHHS Consulting AS ble kontaktet av velforeningene på Skåtøy og Tåtøy for å se på konsekvensene av en mulig nedleggelse av øysamfunnenes barneskoler. Vårt mandat som en utenforstående part at vi skal se på denne nedleggelsen fra et mer objektivt ståsted enn de involverte parter. Materialet vi har brukt for å belyse de ulike konsekvenser av denne nedleggelsen er fremskaffet ved egen hjelp, men noe er oversendt av lederen for Skåtøys velforening Evy Ellingsvåg. Rapporten vil fremstå som noe forenklet på grunn av den korte tiden man  har hatt til fremskaffelse av informasjon, men vi håper likevel å belyse en del vesentlige punkter ved den eventuelle nedleggelsen.

Når man skal ta avgjørelser om videre drift ved skoler i små lokalsamfunn er det viktig at man er klar over de konsekvensene en slik nedleggelse vil ha. Det er derfor betydningsfullt at det beslutningsgrunnlaget man tar avgjørelsen på, er av tilfredsstillende karakter. De foreløpige beregningene vi har fått oversendt, som er gjort av skolesjefen i Kragerø, må sies å gi et svært forenklet bilde av sakens faktiske forhold. Vi vil derfor i denne rapporten gå disse beregningene mer i sømmene, og komplimentere med tall som etter vår mening er høyst adekvate for sakens stilling.

Det som likevel er sakens egentlige kjerne, er spørsmålet om det er mulig å tallfeste verdien av et kystsamfunn, og av barns mulighet til å gå på skole i sitt nærmiljø. Å sette slike kvantitative og kvalitative faktorer mot hverandre er særdeles vanskelig. Det de endelige beslutningstakerne derfor må bestemme seg for, er hvilke områder som har størst betydning.

Vi håper derfor at denne rapporten kan gi et grunnlag for videre saksbehandling."

Sammendrag

I sammendraget står det følgende: "NHHS Consulting AS har først og fremst sett på de økonomiske gevinstene ved en nedleggelse av skolene på Tåtøy og Skåtøy. De beregningene som er lagt til grunn av rådmannen i Kragerø kommune er basert på besparelser i forbindelse med reduksjon av lærerstillinger, og besparelsene tilsvarende fem årsverk er satt til 2,3 millioner kroner. NHHS Consulting AS mener dette er en svært forenklet måte å gjøre slike beregninger på.

Vi vil påpeke at effekten allerede f.o.m 2010 vil reduseres til å gjelde fire årsverk, og at den korrekte besparelsen i utgangspunktet vil være 1,860 millioner kroner i lønnskostnader. I tillegg til dette vil det påløpe transportkostnader, tapte skatteinntekter, vedlikehold av skolebygg, arbeidsledighetstrygd og merkostnader for den nye skolen på grunn av økt elevantall.

Verdien av tapte skatteinntekter vil være avhengig av hvor mange av lærerne som velger å ta arbeid utenfor kommunen. Men på generelt grunnlag viser våre beregninger at kommunen vil kunne tape 130 000 kroner årlig som følge av en nedleggelse. Fortjenesten ved en nedleggelse vil derfor justeres til 1,7 millioner årlig. Når det gjelder transportkostnader, er dette kostnader som med sikkerhet vil pålegges kommunen. Våre beregninger på dette området gjelder i hovedsak båttransport og beløper seg til en økt kostnad på 250-280 000 kroner årlig. I tillegg kommer utgifter til skyss ved buss. Kommunen er pålagt gjennom Opplæringsloven å gi barna tilsyn av en voksen person når skoleveien er uforsvarlig lang. Denne kostnaden er vanskelig å beregne, og vi kan med forsiktighet si at denne kostnaden vil ha et omfang på minimum120 000 kroner. Sannsynligvis vil transportkostnadene være større enn det vi har anslått. Etter at transportkostnadene er trukket fra rådmannens beregninger, vil besparelsen reduseres til kroner 1,35 millioner pr år.

Etter LUFS anbefalinger vil en overflytting av 76 elever føre til en økning i antall undervisningstimer, samt tilrettelegging for spesialbehov og økt renhold føre til en merkostnad på ca 750 000 pr år. Summen er halvvert i forhold til LUFS anbefalinger.

På lang sikt vil kostnader ved fraflytting legges over på kommunen. For å illustrere dette har vi tatt utgangspunkt i et regnestykke hvor 10 familier flytter over en lang periode. Dette betyr tapte skatteinntekter og redusert innbyggertilskudd for kommunen. I tillegg må man ta hensyn til alternativkostnaden ved redusert tilflytning som tilsvarer både skatteinntekter og tapt innbyggertilskudd. I tillegg vil man kunne miste store deler av inntektsgrunnlaget til fergetrafikken i området. Slike kostnader ligger imidlertid utenfor vår kompetanse å beregne nøyaktig og vi har derfor ikke tatt hensyn til dette i våre beregninger.

Totalt sett viser våre beregninger at en nedleggelse vil føre til en besparelse på kroner 622 000. Da har vi ikke tatt hensyn til kostnader ved fraflytting, økte administrasjonskostnader, engangskostnader ved arbeidsledighet, omstillingskostnader for administrasjonen og nyinvesteringer som følge av økning i elevtall.

NHHS Consulting AS har også sett på konsekvenser på andre områder enn det økonomiske. For det første vil et eventuelt vedtak få konsekvenser for barnas reisetid. De barna som får lengst skolevei vil bruke 285 timer i året på å reise. I tillegg vil de utsettes for en betydelig risiko på reisen. Barneombudet har uttalt seg i forbindelse med reisetid og beskriver denne som uforsvarlig for elever i ungdomsskolen. Når der gjelder en beslutning som kan få så store konsekvenser tilråder NHHS Consulting AS barnas ønsker, behov og rett til en trygg skolevei hensyntas i beslutningsprosessen. Barna er beskyttet både av regjeringens erklæring, FNs barnekonvensjon og Opplæringsloven. Men ansvaret ligger til syvende og sist hos beslutningstakere og foreldre. Det tilrådes at også foreldrenes synspunkter tas i betraktning når vedtakket fattes.

En mulig konsekvens dersom kommunen velger å ansette en voksen person som kan følge barna til og fra skolen er at barna tvinges til å reise på faste tider. Dette vil kunne medføre at noen barn får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter i regi av skolen, mens andre ikke får det. Dette vil i stor grad være avhengig av de ulike foreldrenes ressurser.

Når et barns reisetid blir så omfattende som den blir her, vil det også kunne gå ut over barnets læring. I tillegg vil man møte problemer knyttet til værforhold og vanskelig fremkomst med båt. Dette er noe kommunen må ta hensyn til når det vurderes hvorvidt kvaliteten på undervisningen kan forringes som følge av en nedleggelse.

Helt til slutt har vi kommenter mulige langsiktige konsekvenser av et vedtak om nedleggelse. I dette avsnittet har vi rettet spesielt fokus på Kragerø Kommunes visjon i forbindelse med lave fødselsrater og lav tilflytning.

NHHS Consulting AS ønsker å understreke at rapporten ikke er ment å være bærer av et politisk budskap. Den er heller ikke normativ i ordets rette forstand. Rapportens formål er i hovedsak å belyse konsekvenser av en mulig nedleggelse i et videre spekter en det som er lagt til grunn pr i dag. Det fremmer også et løsningsorientert og langsiktig syn på problemet med skoledebatten heller enn et kort og problembasert perspektiv. Vi håper rapporten kan bidra til videre diskusjon og at barnas hensyn vil ivaretas uansett utfall."


 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: 2005
Dato:Tirsdag 20. desember Kl: 22:05

Det er vel ikke sikkert at Per Kr. Nilsen skjønner hva som står i rapporten,derfor uteblir svar,han blir svar skyldig.

Av: \"lurte bare\"
Dato:Mandag 19. desember Kl: 19:31

Har du ikke lest den ennå ???

Av: Per Kr. Nilsen
Dato:Mandag 19. desember Kl: 14:58

Til "kritisk"
Poenget mitt er at når jeg ved "første blikk" oppdager at beregning nr. 1 bygger på en feilaktig forutsetning så blir jeg skeptisk også til de øvrige. Jeg har ikke uttalt meg om de øvrige delene av rapporten. Det har jeg ikke grunnlag for.

Av: vilde malene
Dato:Lørdag 17. desember Kl: 19:19

Vi på øyene gir oss ikke så lett. Dere så meg på forsiden av Varden??
Men det med at vi ville kaste Erling Laland på sjøen, er ikke sant. Det er ikke bare Erling Lalands skyld at skolen min er nedlagt, så jeg beklager veldig at Varden skreiv det. Det er politikerene, selveste ap som har brutt løfte! Ikke bare Erling Laland. Men vi er skuffet over han som orfører. Denne julegaven var det vi ikke hadde håpet vi skulle få. Dere sparer ikke no på å legge ned bare Tåtøy. Dere vil i så fall mangle masse penger om ett år igjen.. Jeg skjønner ikke vits med å legge den ned. Skole dagen i går var full av sorg. Ingen var så glade som før. Vi alle her på skolen sukket og tørket noen tårer under denne skoledagen, og det skulle ikke forundre meg om det kommer noen på mandag også. Mitt høyeste ønske denne julen er at Tåtøyskole skal bestå,
men ellers vil jeg ønske dere alle en god jul og et godt nytt år.

Av: kritisk
Dato:Fredag 16. desember Kl: 18:30

Til Per Kr. Nilsen
Hvis du ikke rakk å lese rapporten burde du latt være å kommentere den også. Du uttalte deg altså på et totalt feil grunnlag og hadde vel da heller ikke lest hvem som var kildene til rapporten. Bl.a. Kragerø Kommunes skolesjef....

Av: Evy Ellingvåg
Dato:Fredag 16. desember Kl: 15:32

Hei Per Kristian, og takk for i går! Det er helt riktig at NHHS Consulting baserte seg på at 5 lærerstillinger forsvinner. Dette er selvfølgelig på bakgrunn av at vi har forsøkt å få utregninger og tall fra Ap og rådmannen, uten å ha lykkes med dette. De eneste tallene vi har fått tilgang på er skolesjefens tall. I disse framgår det ikke hva som er tenkt gjort med disse lærerstillingene. Dersom Ap selv hadde bestilt rapporten, kunne Ap informert om hvilke forutsetninger de legger til grunn. Det har ikke vært mulig for oss å ta rede på, eller få materiale på som kunne videreformidles.
Jeg takker for de kritiske innvendingene, men henviser igjen til at det burde være unødvendig for et lokalsamfunn å selv trille sammen kroner for å forsøke å få kriteriene belyst. Dette er forslagsstillers ansvar, og kommunens ansvar til syvende og sist.

Av: Per Kr. Nilsen
Dato:Fredag 16. desember Kl: 14:43

Til Gro Marigård.
Jeg har ikke lest rapporten da jeg først fikk den på pulten i gårsdagen kommunestyre. Det jeg reagerte på at den første økonomiske forutsetning jeg så var at 5 lærere skulle sies opp og kommunen ville tape skatteinntekter.
I flertallsforslaget var forutsetningen at innsparte lærerstillinger på Tåtøy og Skåtøy skulle settes inn i de andre skolene for øke lærertettheten der. Ingen lærere skulle sies opp som følge av ny skolestruktur. Når "første beregning" i rapporten bygger på feil forutsetninger blir jeg også skeptisk til de andre. Jeg stilte da spørsmål ved hvilken informasjon som er formidlet til konsulentene fra oppdragsgiver (Skåtøy Vel?).
Det var det jeg prøvde å gi uttrykk for i mitt innlegg, men jeg presiserer igjen: Jeg har ikke rukket å studere rapporten nærmere.

Av: Gro Marigård
Dato:Fredag 16. desember Kl: 08:48

Nilsen i AP mener at når man bestiller en slik rapport så får man det man har bestilt. Okai. Hva med Telemark forsknings rapporten da? TO ganger har de kommet frem til at det ikke tilrås å legge ned Tåtøy. Den er da så vidt meg bekjent bestilt og betalt av kommunen!!!
Er det bare politikerne som kan kalkulere med tenkte tall? 10-12 millioner vil Kragerø tape på sikt om vi ikke gjør noen grep nå, mener Eikeland. Rapporten fra Bergen kalkulerer med at 5 lærere skal sies opp på sikt. det er basert på samme grunnlag som Eikeland vil jeg tro. det synkende elevtallet. Jeg vil også si noe om de tallene som gikk på hvor mange timer en klasse fikk pr lærer på f. eks Kalstad i forhold til Tåtøy skole.Jeg tror Mette Ofstad sa noe slikt som 97 lærertiner til Tåtøy og ca 30 til en klasse på Kalstad. De tallene som ble lagt frem for Tåtøys del, må deles på 7, må de ikke? Det er 7 trinn på Tåtøy skole.
Da blir tallene halt anderledes. Tallmagi! Jeg ønsker meg ærlighet og en mulighet til å tro på det som blir lagt frem.

Av: vilde malene
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 20:49

..... ja, der gikk skolen.

Av: Mot alle odds
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 20:30

Ja, da var den gratulasjonen i tidligse laget, men jeg trodde...så sikkert...

Av: vilde malene
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 20:13

det fyrverkeriet er fordi det er nattopent.. Men man vet aldri, kanskje de har vunnet kampen?? Jeg går selv på Tåtøyskole og håper den består! Jeg gjør alt får at den skal bestå..! =) Så jeg sier til Erling Laland, gjør som andre det du vil at de skal gjør mot deg..
Vis at A.P. Har ryggrad..!

Av: Mot alle odds
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 20:04

Nå ser jeg fyrverkeri i sentrum, og jeg skjønner godt hva som har skjedd. Gratulerer med seieren! Det gikk som jeg trodde.

Av: Mot alle odds
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 14:43

Hvis denne rapporten er i nærheten av en riktig vurdering, blir jeg virkelig betenkt. Kan det være slik at politikerne vet at de aldri kan klare sine forpliktelser overfor skolene i byen, og trenger noe å skylde på til evig tid? I så fall blir ikke øyskolene lagt ned, de trengs som syndebukker.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS