Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Nå er også teksten for havnefronten klar

07.12 2005 av Willy Nilsen

 

Kragerø Utvikling leverte i går tekstdelen til reguleringsplanen for Kragerø Havnefront til kommunen.
Si din mening om forslaget!

 

Det er gjort en rekke endringer i forhold til det opprinnelige forslaget.


Her kan Kragerø få sin nye storstue.
Den aktuelle planen bygger på intensjonene i "Kommunedelsplan for Kragerø sentrum – Sentrumsplanen".

Området ved damskipskaia er selve "indrefileten" i området. Ordet "storstue" er nevnt, men utbyggerne bruker generelle begreper når de skal antyde fremtidig bruk.

Her er  et utdrag fra beskrivelsen:

Planområdet omfatter hovedsakelig nye byutviklingstiltak i områdene "Dampskipskaia" og Kirkebukta. I tillegg reguleres denaturlig tilhørende byområdene omkring Fermannsbakken, og det trafikale knutepunktet mellom Ferrmannsbakken, Kragerøveien og Kirkegata.

Etter at Kragerø Utvikling AS fremmet planen første gang har det fremkommet en rekke innsigelser, varsler om innsigelse, protester og kommentarer.

Det har i mellomtiden vært fremlagt nye planforslag med reduserte utbyggingstiltak i møter med administrasjonen, politikere og på folkemøter.

Den planen som nå legges frem innebærer vesentlige endringer og reduksjoner for de sentrumsnære områdene i forhold til tidligere fremlagte planer.

DAMPSKIPSKAIA m. tilhørende områder

Området preges i dag hovedsakelig av lagerbygg med lav eller ingen bevaringsverdi. Ubebygde områder benyttes til utendørs mellomlagring, trafikkmanøvreringsområder og parkering. Med unntak av Vinmonopol og ølutsag på trafikkøya midt i det bakenforliggende trafikkområdet er det ikke etablert publikumsrettede funksjoner på dette fremskutte området i dette sentrale avsnittet av Kragerø´s havnebilde. Den eksisterende byggevarehandelen har fått en særdeles dominerende betydning, både bygningsmessig og med hensyn til uteområdene omkring.

Planen viser en alternativ bruk av disse sentrale områdene.

Bryggearealet utvides med ca. 1,5 da i nordøstlig retning med utfylling i sjøen.

Området kan benyttes til bolig-, kontor-, foretning-, allmennyttig-, offentlig formål, turist- og publikumsrettet virksomhet.

Eventuelle boligformål skal ikke lokaliseres lavere enn 2. etasjenivå.

Det etableres et parkeringsanlegg under hele anlegget, eventuelt også under det nye sjøtorvet som defineres av den nye omkransende bebyggelsen. Parkeringsanlegget kan i tillegg eventuelt forlenges.

Med sin beliggenhet på ytterste del av bryggearealene bør det fortrinnsvis legges det til rette for etablering av publikumsrettede næringsaktiviteter i kombinasjon med allmennyttige formål.

Dersom byggeområdet benyttes til slike allmennyttig-, offentlig formål, turist- og publikumsrettet virksomhet bør det tillates at deler av bygningsmassen krager ut over standpromenade og bryggeområder, og at det etablerer utendørs serveringsarealer på tilstøtende park - torg – bryggearealer. Det foreslås at en utbygging med slike "felles" tiltak kan tillates med en ekspressiv utformet bygningsmasse, opp til fem  etasjer for mindre deler av anlegget, som en "logo" for Kragerø´s nye "storstue".

Bryggearealene bør utvikles til publikumsområder med beplantning og utemøblering med høy bruksmessig og estetisk kvalitet for servering og uteaktiviteter.

I tillegg til parkeringsplassene i parkmessige omgivelser på bakkeplanet bak bebyggelsen, skal det etableres tilstrekklig parkeringsdekning under bebyggelsen / bakkeplan til å betjene formålene.

Det bør legges vekt på å bevare en åpen, fri sikt fra byens torg ned gjennom Torggata og gjennom de nye utbyggingsområdene.


Vi ser det ene ferjeleiet til høyre.
Næring og bolig

Bebyggelsen lenger syd langs kaien tillates bygd ut med næringsvirksomhet på 1.etg.plan og boliger i 2. og 3. etasjer over dette. Boligdelen kan evt. erstattes med turistrettet næringsvirksomhet og utleieboliger.  Bebyggelsen er i den nye planen delt opp slik at det oppstår mellomrom for fri sikt inn og ut gjennom smauene.

Bygget med polet beholdes

Den eksisterende "trafikkøya" med Vinmonopol og ølutsalg beholdes stort sett som i dag.  Den gamle bebyggelsen foreslås i den nye planen til spesialområde verning. I tillegg utvides parkeringsanlegget og opprustes med parkmessige kvaliteter.

I motsetning til tidligere planer vil dette bidra til å skape et byrom og en distanse mellom gammel og ny bydel.

Det anlegges et nytt bygningskompleks i den nordre delen av "trafikkøya", skilt fra Vinmonopol og ølutsalg med et park- / torgområde for å sikre siktaksen mot sjøen gjennom Torvgata´s forlengelse.

Under anlegget anlegges en nedsenket parkeringsetasje. Denne kan også tillates under park- / torgområdet og det parkmessige parkeringsanlegget på bakkeplanet.

Ferjer og taxi

Det legges til rette for taxibåter og utvidelse av oppstillingsområde og kaiformål for fergehavnen. Området bør i detaljeringen gis en parkmessig kvalitet med sittebenker, beplantning og gode marine detaljer på brygger osv.


Ferjer, taxi og nytt bygg ved
Trikotasjen.
Det kan etableres bygg i området for å betjene formålet med billettsalg, venteplasser for reisende med ferge og taxibåt, administrasjon mv.

Foreslått utnyttelse samsvarer i hovedsak med innspill til planen fra byggmester Johnny Jensen på vegne av Trikotasjen.

Det er foretatt mindre endringene for å kunne fremføre gang- og sykkelveien forbi området.

For ikke å bidra til "privatisering" av brygge-, gangvegnivå / bakkeplan tillates ikke boliger lavere enn 2.etg.nivå. Nødvendig parkeringsdekning etter kommunens normer må dekkes på egen grunn.

Det legges til rette for etablering av småbåthavn med flytebrygger og bølgedempende tiltak og anlegg for avfallshåndtering. Før etablering av anleggene skal det dokumenteres hvordan nødvendig bilparkering skal løses. Bryggeanleggene skal være åpne for alminnelig gangtrafikk.


Småbåthavn og Marina.
Gang- sykkelveien går videre nordover langs parkdraget på innsiden av småbåthavnen. Parkdraget danner både et skille og en forbindelse mellom utbyggingsområdene i nord og syd.

Parken bør beplantes med trær som sammen gir en forbindene linje langs sjøen der bebyggelse "mangler". Utrustning og møblering tilrettelegger for, og inviterer til bruk.

Ved evt. lokalisering av drivstoffutsalg og marinaanlegg skal disse tilpasses de andre formålene i området i hht. offentlige forskrifter om brann- og eksplosjonsfare.

Det tillates etablering av drivstoffpumper og tilhørende anlegg for båttrafikken på flytekonstruksjon på utsiden av den offentlig gangvegen / strandpromenaden

Det tillates ikke parkering, møblering, oppsetting av reklameskilt eller andre elementer som hindrer offentlig ferdsel.

Det skal tilrettelegges for håndtering av avfall i området. Skilting og reklame skal forelegges kommunen for godkjenning sammen med rammesøknad for tiltaket. Utformingen skal ta hensyn til den sentrale beliggenheten i Kragerøs nye havnefront.

Bygningene skal ha varierende etasjehøyder og veggliv for å bryte opp bebyggelsen til "Kragerømålestokk" Det ska tas hensyn til frisiktlinjenen i forlengelsen av Ferrmannsbakkens gateløp.

Nødvendig parkeringsdekning etter kommunens normer må dekkes på egen grunn eller fremskaffes i parkeringsanlegg i nærområdet.

Det er viktig, her som i de øvrige utbyggingsområdene, å sikre mellomrom og "pauser" i bebyggelsen.

Ubebygde arealer skal opparbeides med gode byrom-/ parkmessig kvaliteter.

Det er også viktig at bebyggelsen varieres i bygningsliv, retninger og etasjeantall for å tilpasse bebyggelsen til Kragerøs målestokk.

Spesielt er det viktig at bebyggelsen trapper seg ned i møtet med den eksisterende bebyggelsen på Stilnestangen.

Avgrensingstiltakene mellom private og offentlige områder skal ha parkmessig kvalitet.

Ny "bystrand"

Innerst i Kirkebukta etableres et parkområde som danner en viktig "pause" mellom de nye utbyggingsområdene i Kirkebukta og de eksisterende og nye byområdene på Stilsnestangen.

Her legges det til rette for etablering av en ny "bystrand" omgitt av et solrikt amfi med parkmessige kvaliteter. I dette området etableres også et "knutepunkt" for gang- og sykkeltrafikk med en rampe som forbinder den høyereliggende gangvegen langs Kragerøveien med strandpromenaden og bryggeområdene.

Områdene rundt Biørnsbogsparken

Områdene langs Parkveien er i samsvar med sentrumsplanen regulert til bevaringsområde.  Bebyggelsen omkring ytre del av Parkveien er fortsatt regulert til boligformål med tilhørende anlegg.

Langs nordsiden av Fermannsbakken legges det til rette for ny bebyggelse med blandet formål over en sammenhengende, underliggende parkeringsløsning med samlet inn og utkjørsel i bunnen av bakken. Bebyggelsen skal avtrappes langs gateløpet, og maksimalt være 3 etasjer over gatenivå (Ferrmannsbakken). Ved utformingen av områdene l skal det tas hensyn til det nære naboskapet til det bakenforliggende bybevaringsområdet.
Parkeringsanlegget kan eventuelt forlenges videre inn under Kragerøveien og kobles sammen med / utgjøre en del av

"Bytunnel"-prosjektet.

Ordningen med det underliggende parkeringsanlegget medfører at den planlagte tunnelløsningen i toppen av Fermannsbakken kan sløyfes, og at trafikkbildet her kan forenkles til en mer trafikksikker løsning. Omlegging av veglinjen i øverste del av Fermannsbakken medfører riving av ett bygg på sydsiden av vegen.

På samme måte er det en forutsetning for utbygging av øverste del av området og ny park mot Kragerøveien at bensinstasjonen rives. Det har vært en av forutsetningene i planarbeidet at bensinstasjonen skal flyttes til det nye drivstoffutsalget og marinaanlegget ved Kirkebukta.

Dette området må sees i sammenheng med de tilstøtende områdene i nord. Området kan benyttes til offentlig virksomhet, allmennyttige formål evt. i kombinasjon med boligformål. Boliger skal normalt ikke ligge til gatenivå.

Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til utbyggingsområdets nærhet til kirken og parken. Ved utformingen skal det tas hensyn til de tilstøtende bevaringsområdene med park og kirkebygg. Ved utformingen skal det tas hensyn til de tilstøtende bevaringsområdene med park og kirkebygg. Det samme gjelder for bruk og utforming av de ubebygde delene av områdene

Generelt

Ny bebyggelse skal ha et tidsmessig, moderne uttrykk, men skal samtidig tilpasses Kragerøs målestokk. For å unngå målestokksbrudd bør store sammenhengende bygningsanlegg varieres i bygningsliv, retninger, høyder, farger og materialitet.

Skilting og reklametiltak kan ikke etableres uten kommunens godkjennelse.

Dette er et utdrag av tekstdelen. Hele planen er nå lagt ut til orffentlig ettersyn.

Si din mening om forslaget!

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Venter...
Dato:Fredag 9. desember Kl: 22:29

Leser på Kragerønett at det skal bygges kjøpesenter på Sluppan. Det er mye bedre for hele Kragerø at det blir fortgang i Kirkebukta. Men det går vel både vinter, vår og en haug med årstider til før man kommer igang. Dette er noe av det beste som har skjedd i Kragerø på mange, mange år.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS